Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn...

Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn.
-
You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want.
"Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn, nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. - You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want."
Danh ngôn hạnh phúc Zig Ziglar
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận