Anh về em những trông theo Trông cho khuất núi qua đèo mới thôi...

Anh về em những trông theo, 
  Trông cho khuất núi, qua đèo mới thôi. 
  Bởi thương nên dạ mới trông, 
  Không thương em đã lấy chồng còn chi.
"Anh về em những trông theo, Trông cho khuất núi, qua đèo mới thôi. Bởi thương nên dạ mới trông, Không thương em đã lấy chồng còn chi."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu

Thêm nội dung

Xem thêm >