Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ The proper study of...

Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ.
-
The proper study of mankind is woman.
"Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ. - The proper study of mankind is woman."
Danh ngôn phụ nữ Henry Brooks Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận