Tôi không biết ai đã lên được tới đỉnh mà không phải trải qua...

Tôi không biết ai đã lên được tới đỉnh mà không phải trải qua sư vất vả. Đó là công thức. Nó sẽ không phải lúc nào cũng đưa bạn lên tới đỉnh, nhưng nó sẽ đưa bạn tới khá gần.
I do not know anyone who has gotten to the top without hard work. That is the recipe. It will not always get you to the top, but it will get you pretty near.
"Tôi không biết ai đã lên được tới đỉnh mà không phải trải qua sư vất vả. Đó là công thức. Nó sẽ không phải lúc nào cũng đưa bạn lên tới đỉnh, nhưng nó sẽ đưa bạn tới khá gần. I do not know anyone who has gotten to the top without hard work. That is the recipe. It will not always get you to the top, but it will get you pretty near."
Danh ngôn về thành công Margaret Thatcher
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận