Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại By...

Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại.
-
By failing to prepare, you are preparing to fail.
"Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại. - By failing to prepare, you are preparing to fail."
Danh ngôn sự nghiệp Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận