Phụ nữ vừa là trái táo vừa là con rắn Woman is at once...

Phụ nữ vừa là trái táo, vừa là con rắn.
-
Woman is at once apple and serpent.
"Phụ nữ vừa là trái táo, vừa là con rắn. - Woman is at once apple and serpent."
Danh ngôn phụ nữ Heinrich Heine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận