Những người nông cạn tin vào may mắn Những người mạnh mẽ tin vào...

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.
-
Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.
"Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả. - Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect."
Danh ngôn tính cách Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận