Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì...

Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
-
There is no moral precept that does not have something inconvenient about it.
"Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện. - There is no moral precept that does not have something inconvenient about it."
Danh ngôn tính cách Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận