Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống giáo dục chính là...

Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.
Education is not preparation for life; education is life itself.
"Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống. Education is not preparation for life; education is life itself."
Danh ngôn cuộc sống John Dewey
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận