Đừng là nô lệ của ngôn từ. - Be not a slave of words.

Đừng là nô lệ của ngôn từ.
-
Be not a slave of words.
"Đừng là nô lệ của ngôn từ. - Be not a slave of words."
Danh ngôn văn hóa Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận