Đừng kêu ca là vấn đề nào đó khó Nếu không khó thì đã...

Đừng kêu ca là vấn đề nào đó khó. Nếu không khó thì đã không phải là vấn đề.
"Đừng kêu ca là vấn đề nào đó khó. Nếu không khó thì đã không phải là vấn đề."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận