Ai làm cho đó xa đây Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi...

Ai làm cho đó xa đây,
  Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi.
  Anh ơi nghĩ lại mà coi, 
  Tấm lòng em ở gương soi nào bằng.
  Em đừng than ngắn thở dài,
  Nghĩa em anh giữ nào phai tấc lòng.
  Đôi ta đã tạc chữ đồng,
  Tử sinh, sinh tử một lòng có nhau.
"Ai làm cho đó xa đây, Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi. Anh ơi nghĩ lại mà coi, Tấm lòng em ở gương soi nào bằng. Em đừng than ngắn thở dài, Nghĩa em anh giữ nào phai tấc lòng. Đôi ta đã tạc chữ đồng, Tử sinh, sinh tử một lòng có nhau."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận