Ai biểu thương mà anh không nói Đến bây giờ còn trách lỗi cho...

Ai biểu thương mà anh không nói 
  Đến bây giờ còn trách lỗi cho nhau
  Hai nhà có cách xa đâu
  An Vinh , An Thái  còn câu hẹn hò
  Dòng sông chung một con đò
  Sao anh tiếc của chẳng đưa đồ hỏi xin.
"Ai biểu thương mà anh không nói Đến bây giờ còn trách lỗi cho nhau Hai nhà có cách xa đâu An Vinh , An Thái còn câu hẹn hò Dòng sông chung một con đò Sao anh tiếc của chẳng đưa đồ hỏi xin."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận